گزارش تصویری سم پاشی در مناطق عشایری یزد توسط بسیج