خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی

یکشنبه, 05/15/1396 - 07:19
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی
خسارت سیل به مناطق عشایری قره میدان و قلعه خان خراسان شمالی