احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان

یکشنبه, 08/21/1396 - 10:40
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان

به همت بسیجیان عشایر فریدونشهر اصفهان مسجدی در حال احداث است.

 

احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان
احداث مسجد در منطقه عشایری فریدونشهر اصفهان