برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب

چ, 09/01/1396 - 11:03
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب
برپایی موکب عشایر قشقایی استان فارس در مناطق زلزله زده کرمانشاه و سر پل ذهاب