حضور عشایر خوزستان به مناسبت روز پاسدار در نماز جمعه