کمک گروه جهادی بسیج منطقه عشایری سردشت به مردم سیل زده روستای حسین آباد و آتشگاه؛

چهارشنبه, 01/21/1398 - 17:07
کمک گروه جهادی بسیج منطقه عشایری سردشت به مردم سیل زده روستای حسین آباد و آتشگاه؛
کمک گروه جهادی بسیج منطقه عشایری سردشت به مردم سیل زده روستای حسین آباد و آتشگاه؛
کمک گروه جهادی بسیج منطقه عشایری سردشت به مردم سیل زده روستای حسین آباد و آتشگاه؛
کمک گروه جهادی بسیج منطقه عشایری سردشت به مردم سیل زده روستای حسین آباد و آتشگاه؛