غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان

یکشنبه, 07/07/1398 - 09:44
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان
غبارروبی قبور مطهر شهدای روستای قلعه‌نصیر لرستان