برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری

شنبه, 07/13/1398 - 14:00
برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری
برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری
برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری
برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری
برگزاری اردوی جهادی جهت رفع محرومیت زدایی در مناطق محروم عشایری