نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه

چهارشنبه, 07/17/1398 - 08:00
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه
نشست صمیمی فرمانده ناحیه بسیج عشایری استان لرستان با سربازان وظیفه