برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی

شنبه, 08/11/1398 - 11:20
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی
برگزاری ستاد پشتیبانی یادواره شهدای عشایری استان خراسان جنوبی