خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر

د., 12/23/2019 - 10:17
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر

اعزام تیم های پزشکی درقالب اردوی جهادی یکروزه به مناطق عشایرنشین استان همدان

خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر
خدمت رسانی به عشایر در قاب تصویر