برگزاری قرارگاه فرهنگی مسجد در روستای نوغاب خور شهرستان خوسف خراسان جنوبی

چ, 11/02/1398 - 08:51
برگزاری قرارگاه فرهنگی مسجد در روستای نوغاب خور شهرستان خوسف خراسان جنوبی
برگزاری قرارگاه فرهنگی مسجد در روستای نوغاب خور شهرستان خوسف خراسان جنوبی
برگزاری قرارگاه فرهنگی مسجد در روستای نوغاب خور شهرستان خوسف خراسان جنوبی
برگزاری قرارگاه فرهنگی مسجد در روستای نوغاب خور شهرستان خوسف خراسان جنوبی