گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد

یکشنبه, 11/13/1398 - 00:29
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد
گزارش تصویری برگزاری یادواره شهدای عشایر روستای سرمشهد