خشکسالی

خشکسالی در حال خشکاندن ریشه عشایر خراسان شمالی

Submitted by admin-khsh on 04/29/2018 - 01:37

به گزارش بسیج عشایر؛ زندگی عشایر با طبیعت عجین شده است. هرزمان باران ببارد و حال طبیعت خوب باشد، زندگی به کام عشایر است و اگر دیو خشک‌سالی بر طبیعت سایه اندازد، بر زندگی عشایر همچون زمین ترک می‌افتد. مثل این روزها که خشک‌سالی گلوی طبیعت را فشرده تا نفس عشایر خراسان شمالی به شماره افتد.