مسئول بسیج عشایری خراسان شمالی خواستار اجرایی شدن جدی آیین نامه سازماندهی عشایر شد/ فیلم

چ., 10/11/2017 - 11:35
مسئول بسیج عشایری خراسان شمالی خواستار اجرایی شدن جدی آیین نامه سازماندهی عشایر شد/ فیلم
کاور ویدیو
مسئول بسیج عشایری خراسان شمالی خواستار اجرایی شدن جدی آیین نامه سازماندهی عشایر شد/ فیلم

 مسؤل بسیج عشایری خراسان شمالی خواستار اجرایی شدن جدی آیین نامه سازماندهی عشایر از سوی دستگاه های مربوطه جهت ارائه خدمات بهتر به عشایر شد.